Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4321/CBLS-XD-TC ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 10-11 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 10-11 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3570/CBLS-XD-TC ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn Số: 3967/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 58/QĐ-SXD ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng TỉnhVĩnh Phúc về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 9 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 9 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3002/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 8 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 8 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2605/CBLS-XD-TC ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 7 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2235/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Vĩnh Phúc tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1983/QĐ-SXD ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng TỉnhVĩnh Phúc về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1871/CBLS-XD-TC ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định có hiệu lực […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1571/CBLS-XD-TC ngày 03 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]