Vĩnh Phúc

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 4 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1183/CBLS-XD-TC ngày 04 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 844/CBLS-XD-TC ngày 27 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Vĩnh Phúc Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 341/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn Số: 570/CBLS-XD-TC ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4129/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 10 & 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 10 & 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3421/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn Số: 3751/CBLS-XD-TC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 9 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2820/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2310/CBLS-XD-TC ngày 25 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1970/CBLS-XD-TC ngày 29 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1683/CBLS-XD-TC ngày 03 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1431/CBLS-XD-TC ngày 12 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến […]