Quý I/2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 118/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định số: 119/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Ninh quý I-II-III-IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Ninh quý I-II-III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 233/QĐ-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bắc Ninh về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý I, quý II và quý III năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh. Quyết định số: 72/QĐ-SXD ngày 03 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng […]

Chỉ số giá xây dựng Kiên Giang Quý I-II-III-IV năm 2014 và quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Kiên Giang Quý I-II-III-IV năm 2014 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Thông báo số: 588/TB-SXD ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Thông báo số: 1137/TB-SXD ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố tập […]

Công bố Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh Quý I-II-III-IV và năm 2014

Công bố Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh Quý I-II-III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1357/QĐ-SXD ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định số: 1527/QĐ-SXD ngày 17 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tuyên Quang quý I năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Tuyên Quang quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 55/QĐ-SXD ngày 21 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tuyên Quang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang. Chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý IV và năm 2014

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 21/QĐ-SXD ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và  quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định số: 22/QĐ-SXD ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long quý IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long quý IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 32/QĐ-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Quyết định số: 33/QĐ-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Nghệ An quý I, quý II, quý III, quý IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Nghệ An quý I, quý II, quý III, quý IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 681/QĐ-SXD.BSTCSG ngày 24 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Nghệ An về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý I năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Nghệ An. Quyết định số: 1332/QĐ-SXD.BSTCSG ngày 16 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Nghệ An về việc công bố tập […]

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 4 đến tháng 12, Quý I, II, III, IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 4 đến tháng 12, Quý I, II, III, IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 432/QĐ-SXD-QLKTXD ngày 09 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng TPHCM về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1/2014 đến tháng 12/2014, Quý I, II, III, IV/2014 và năm 2014 trên địa bàn TPHCM. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng quý 1, 2, 3, 4 năm 2012, 2013, 2014 và bình quân năm 2012, 2013, 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Công bố chỉ số giá xây dựng quý 1, 2, 3, 4 năm 2012, 2013, 2014 và bình quân năm 2012, 2013, 2014 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 70/QĐ-SXD ngày 24 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý I, quý II, quý III, quý IV năm 2012 và Chỉ số giá xây dựng bình quân năm 2012, chỉ số giá xây dựng Quý I, quý II, quý III, […]