Đồng Tháp

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 7 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 309/CB-LS ngày 10 tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 5, 6 và Quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 5, 6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 56/QĐ-SXD ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số: 58/QĐ-SXD ngày 22 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 279/CB-LS ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 259/CB-LS ngày 19 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Chi phí nhân công, máy thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi phí nhân công, máy thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Viết ngày bởi admin

Công văn số 235/VPUBND-KTN ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp về Chi phí nhân công, máy thi công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2015. Để tải văn bản tải bạn đợi 5s và click “SKIP AD”  […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 1, 2, 3, 4 và Quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 1, 2, 3, 4 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 16/QĐ-SXD ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số: 24/QĐ-SXD ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quý II, III, IV và năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quý II, III, IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 45/QĐ-SXD ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số: 40/QĐ-SXD ngày 27 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 64/CB-LS ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Công văn Số: 117/CB-LS ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 25/CB-LS ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 368/CB-LS ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Công văn Số: 412/CB-LS ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – […]