Đắk Lắk

Công bố giá VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 9 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 9 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1727/SXD-KT ngày 15 tháng 09 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Công văn Số:1728/SXD-KT ngày 15 tháng 09 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá […]

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 8 năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 8 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 136/QĐ-SXD ngày 20 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Công bố giá VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 8 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 8 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1567/SXD-KT ngày 17 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Công văn Số:1568/SXD-KT ngày 17 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá […]

Công bố giá vật tư, VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 7 năm 2015

Công bố giá vật tư, VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1357/SXD-KT ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Công văn Số:1358/SXD-KT ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá […]

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 7 năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 122/QĐ-SXD ngày 17 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 6 và quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 87/QĐ-SXD ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố giá vật tư, VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 6 năm 2015

Công bố giá vật tư, VLXD tỉnh Đắk Lắk Tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1087/SXD-KT ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Công văn Số:1088/SXD-KT ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá […]

Điều chỉnh chi phí giá nhân công, máy thi công trong bộ đơn giá Đắk Lắk năm 2015

Điều chỉnh chi phí giá nhân công, máy thi công trong bộ đơn giá Đắk Lắk năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk về Điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong các bộ đơn giá do Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk công bố theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 2-3-4-5 và quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 2-3-4-5 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 25/QĐ-SXD ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Quyết định số: 28/QĐ-SXD ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 11-12 và quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 11-12 và quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 183/QĐ-SXD ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Quyết định số: 213/QĐ-SXD ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập […]