Chỉ số giá xây dựng

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 7-8-9-10-11-12, Quý III-IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 7-8-9-10-11-12, Quý III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 19/QĐ-SXD ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9-10-11-12, quý III-IV và năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 118/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định số: 119/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 7-8-9 và quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 7-8-9 và quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 155/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam Kèm theo các Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, Quý I-II-III-IV và năm 2013 Lâm Đồng

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, Quý I-II-III-IV và năm 2013 Lâm Đồng

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 43/QĐ-SXD ngày 20 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, Quý I-II-III-IV và năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Hà Tĩnh quý II-III năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Hà Tĩnh quý II-III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: …/QĐ-SXD ngày … tháng … năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh. Quyết định số: …/QĐ-SXD ngày … tháng … năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Tĩnh về việc công […]

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 82/QĐ-SXD-KTXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng TPHCM về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10/2015 đến tháng 12/2015, quý IV và năm 2015 trên địa bàn TPHCM. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 12, quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 12, quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 11/QĐ-SXD ngày 03 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 205/QĐ-SXD ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân […]

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 10-11-12 và quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận tháng 10-11-12 và quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2766a/QĐ-SXD ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quyết định số: 3069a/QĐ-SXD ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng tỉnh Ninh Thuận về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 7 đến tháng 9 và Quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 7 đến tháng 9 và Quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

hQuyết định số: 1708/QĐ-SXD-KTXD ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng TPHCM về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7/2015 đến tháng 9/2015 và quý III năm 2015 trên địa bàn TPHCM. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]