Bình Thuận

Công bố chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 4 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 59/QĐ-SXD ngày 13 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 04 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 939/SXD-KTTH ngày 09 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 3 và quý I năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 3 và quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 47/QĐ-SXD ngày 16 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 03 và quý I năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 731/SXD-KTTH ngày 14 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 2 năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 25/QĐ-SXD ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 2 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 522/SXD-KTTH ngày 18 tháng 03 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 1 năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 1 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 17/QĐ-SXD ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 1 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Bình Thuận tháng 1 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 275/SXD-KTTH ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 12 và quý IV năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 12 và quý IV năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 06/QĐ-SXD ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 12 và quý IV năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 12 năm 2013

Giá vật liệu XD Bình Thuận tháng 12 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 32/SXD-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến công trình tại […]