Bình Dương

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2012 Bình Dương

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2012 Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 56/CBLS-STC-SXD ngày 13 tháng 07  năm 2012 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã […]

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2012 Bình Dương

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2012 Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 30/CBLS-STC-SXD ngày 15 tháng 06  năm 2012 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã […]

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2012 Bình Dương

Bảng giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2012 Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 24/CBLS-STC-SXD ngày 15 tháng 05  năm 2012 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Dương

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3053/UBND-KTTH ngày 14 tháng 10 năm 2011 Của UBND Tỉnh Bình Dương về việc công bố điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công  xây dựng (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của […]