Bình Dương

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1067/CBLS-STC-SXD ngày 17 tháng 06 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 801/CBLS-STC-SXD ngày 14 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 4 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 3 và Quý I năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 3 và Quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 584/CBLS-STC-SXD ngày 14 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 2 năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Chỉ số giá XD Bình Dương Tháng 1 năm 2014

Chỉ số giá XD Bình Dương Tháng 1 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 338/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 1 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 1 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 196/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 12, Quý IV và năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Bình Dương Tháng 12, Quý IV và năm 2013

Viết ngày bởi admin

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng theo thời gian. Các chỉ số giá xây dựng trong Tập chỉ số giá xây dựng được xác định theo nhóm công trình thuộc 5 loại công trình xây dựng (công trình dân dụng, công trình công […]