Bến Tre

Bảng giá vật liệu XD và trang trí nội thất Tỉnh Bến Tre Tháng 6 năm 2013

Bảng giá vật liệu XD và trang trí nội thất Tỉnh Bến Tre Tháng 6 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2367/TB-STC-SXD ngày 04 tháng 07 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và đồ dùng trang trí nội thất tháng 06 năm 2013 tại Thành phố Bến Tre, thị trấn và các điểm mua bán tập trung trên địa […]

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bến Tre Tháng 5 năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bến Tre Tháng 5 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 110/QĐ-SXD ngày 17 tháng 06 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh  Bến Tre Tháng 4 năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bến Tre Tháng 4 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 69/QĐ-SXD ngày 22 tháng 05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 5 năm 2013 Tỉnh Bến Tre

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 5 năm 2013 Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1876/TB-STC-SXD ngày 31 tháng 05 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 3 và Quý I năm 2013 Bến Tre

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 3 và Quý I năm 2013 Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 56/QĐ-SXD ngày 23 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Bảng giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 4 năm 2013 Tỉnh Bến Tre

Bảng giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 4 năm 2013 Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …/TB-STC-SXD ngày … tháng 05 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Thông báo giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 3 năm 2013 Tỉnh Bến Tre

Thông báo giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 3 năm 2013 Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …/TB-STC-SXD ngày … tháng 04 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Thông báo giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 2 năm 2013 Tỉnh Bến Tre

Thông báo giá VLXD và trang trí nội thất Tháng 2 năm 2013 Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 52/TB-STC-SXD ngày 07 tháng 03 năm 2013 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2013 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 1 và 2 năm 2013 Bến Tre

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 1 và 2 năm 2013 Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 47/QĐ-SXD ngày 14 tháng 03 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 và 2 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 12, Quý IV và năm 2012 Bến Tre

Công bố chỉ số giá xây dựng Tháng 12, Quý IV và năm 2012 Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 34/QĐ-SXD ngày 30 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, Quý IV và năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]