Bến Tre

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 3 và Quý I năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 3 và Quý I năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 59/QĐ-SXD ngày 05 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 2 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 38/QĐ-SXD ngày 27 tháng 03 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 5 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1876/TB-STC-SXD ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 4 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1470/TB-STC-SXD ngày 29 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 1 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 1 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 23/QĐ-SXD ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 3 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 3 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1000/TB-STC-SXD ngày 27 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Giá vật liệu XD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu XD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 609/TB-STC-SXD ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 12 và Quý IV năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 12 và Quý IV năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 13/QĐ-SXD ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, Quý IV và năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 11 năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 11 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 297/QĐ-SXD ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Bản chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Giá vật liệu XD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 1 năm 2014

Giá vật liệu XD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 1 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 302/TB-STC-SXD ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]