Bến Tre

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 6 năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2399/TB-STC-SXD ngày 29 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 6 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 5 năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1944/TB-STC-SXD ngày 27 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 5 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 387/TB-STC-SXD ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Công văn Số: 662/TB-STC-SXD ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Liên […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4600/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Công văn Số: 5077/TB-STC-SXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Liên […]

 Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 9 và tháng 10 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 9 và tháng 10 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …/TB-STC-SXD ngày … tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 09 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Công văn Số: 4147/TB-STC-SXD ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Liên […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 8 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3155/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 08 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 08 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 7 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2706/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 07 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 6 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2500/TB-STC-SXD ngày 10 tháng 07 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 5 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 5 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 102/QĐ-SXD ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 4 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 4 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 77/QĐ-SXD ngày 27 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]