Bến Tre

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 11-12 năm 2016

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 11-12 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …/TB-STC-SXD ngày … tháng 11 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Công văn Số: 6224/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Liên […]

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 10 năm 2016

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 10 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 4918/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 6-7-8-9 năm 2016

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 6-7-8-9 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2783/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 06 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 06 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Công văn Số: 3313/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 07 năm 2016 của Liên […]

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 4-5 năm 2016

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 4-5 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1771/TB-STC-SXD ngày 28 tháng 04 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 04 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Công văn Số: 2275/TB-STC-SXD ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Liên […]

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 3 năm 2016

Giá vật liệu XD và TTNT Bến Tre Tháng 3 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1153/TB-STC-SXD ngày 29 tháng 03 năm 2016 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 10-11-12 quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 10-11-12 quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 13/QĐ-SXD ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10-11-12, quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 7-8-9 và quý III năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 7-8-9 và quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 184/QĐ-SXD ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9 và quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 122/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4-5-6 và quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 1-2-3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 1-2-3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 51/QĐ-SXD ngày 13 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 10-11-12 quý IV và năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 10-11-12 quý IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 264/QĐ-SXD ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định số: 268/QĐ-SXD ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập […]