Bắc Giang

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 191/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo […]

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 4 năm 2015

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 04/2015/CBGVLXD-LS ngày 04 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 04 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 3 năm 2015

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 03/2015/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/2015/CBGVLXD-LS ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Công văn Số: 02/2015/CBGVLXD-LS ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 144/QĐ-SXD ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 12 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/2014/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/2014/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Công văn Số: 11/2014/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – […]

 Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 74/QĐ-SXD ngày 15 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 9 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 9 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/2014/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 8 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/2014/CBGVLXD-LS ngày 03 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]