Bắc Giang

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 12 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 12 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 12/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Công bố giá VLXD tỉnh Lai Châu Tháng 10-11 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Lai Châu Tháng 10-11 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 408/TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu tháng 10 năm 2015. Công văn Số: 467/TBLS-TC-XD ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 10-11 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 10-11 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/CBGVLXD-LS ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Công văn Số: 11/CBGVLXD-LS ngày 30 tháng 11 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 9 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 9 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 10 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 48/QĐ-SXD ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Quyết định số: 137/QĐ-SXD ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 8 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 8 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 08/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 7 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 07/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 07 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 6 năm 2015

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 6 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 06/2015/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 06 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 12 tháng 05 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bắc Giang về Công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để […]

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 4 năm 2015

Thông báo giá VLXD Tỉnh Bắc Giang Tháng 4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 05/2015/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 06 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 05 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Bảng giá vật liệu xây dựng tại trung tâm các huyện thành phố là giá chưa […]