An Giang

Thông báo giá vật liệu XD và trang trí nội thất tỉnh An Giang tháng 7 năm 2013

Thông báo giá vật liệu XD và trang trí nội thất tỉnh An Giang tháng 7 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số 36/CBLS/XD-TC ngày 10 tháng 07 năm 2013 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 07 năm 2013 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất […]

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Tháng 6 và Quý II năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Tháng 6 và Quý II năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 59/BC-SXD ngày 10 tháng 06 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh An Giang về việc Báo cáo chỉ số giá xây dựng tháng 6 và  Quý II năm 2013 trên địa bàn tỉnh An Giang. Công văn này để tham mưu cho UBND Tỉnh An Giang công bố chỉ số giá xây […]

Công bố giá vật liệu XD và trang trí nội thất tỉnh An Giang tháng 6 năm 2013

Công bố giá vật liệu XD và trang trí nội thất tỉnh An Giang tháng 6 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số 28/CBLS/XD-TC ngày 05 tháng 06 năm 2013 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 06 năm 2013 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất […]

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Tháng 5 năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh An Giang Tháng 5 năm 2013

Viết ngày bởi admin

Ngày 23 tháng 5 năm 2013, UBND tỉnh công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 5 năm 2013 Theo Quyết định 1058/QĐ-UBND, chỉ số này làm cơ sở lập và điều […]

Bảng giá VLXD và trang trí nội thất tháng 5 năm 2013 An Giang

Bảng giá VLXD và trang trí nội thất tháng 5 năm 2013 An Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 24/CBLS/XD-TC ngày 13 tháng 05 năm 2013 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 05 năm 2013 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 4 năm 2013 An Giang

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 4 năm 2013 An Giang

Viết ngày bởi admin

Ngày 15 tháng 4 năm 2013, UBND tỉnh công bố chỉ số giá xây dựng, phần thiết bị công trình, chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công và giá vật liệu xây dựng chủ yếu tháng 4 năm 2013 Theo Quyết định 676/QĐ-UBND, chỉ số này làm cơ sở lập và điều chỉnh […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 3 & Quý I năm 2013 An Giang

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 3 & Quý I năm 2013 An Giang

Viết ngày bởi admin

Ngày 27 tháng 3 năm 2013 UBND tỉnh ban hành quyết định Số: 522/QĐ-UBND  V/v công bố chỉ số giá tháng 3 và quý I năm 2013, gồm có 01 phụ lục, trong đó có 3 bảng: Bảng 1a:  Chỉ số giá phần xây dựng công  trình; Bảng 1b : Chỉ số giá phần thiết […]

Thông báo giá VLXD và trang trí nội thất tháng 3 năm 2013 An Giang

Thông báo giá VLXD và trang trí nội thất tháng 3 năm 2013 An Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số …/CBLS/XD-TC ngày …. tháng 03 năm 2013 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 03 năm 2013 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 1 & 2 năm 2013 An Giang

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 1 & 2 năm 2013 An Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 426/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2013 của UBND Tỉnh An Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 và  2 năm 2013 trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất tháng 2 năm 2013 An Giang

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất tháng 2 năm 2013 An Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 05/CBLS/XD-TC ngày 19 tháng 02 năm 2013 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2013 trên địa bàn tỉnh An Giang. Chủ đầu tư và đơn vị tư vất xác định […]