70/2011/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2011 Của UBND Tỉnh Thái Nguyên về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên áp dụng từ ngày 01/10/2011. Quyết […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2764/HD-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2011 Của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh áp dụng từ ngày 01/10/2011. Để […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2078/UBND ngày 02 tháng 11 năm 2012 Của UBND Tỉnh Quảng Bình về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình áp dụng từ ngày 01/10/2011. Hướng […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Sóc Trăng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1945/QĐHC-CTUBND ngày 07 tháng 12 năm 2012 Của UBND Tỉnh Sóc Trăng về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng áp dụng từ ngày 01/10/2011. […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị

Viết ngày bởi admin

Công văn số 359/SXD-XDCB ngày 22 tháng 11 năm 2012 Của Sở Xây Dựng Quảng Trị về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị áp dụng từ ngày 01/10/2011. Hướng […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 154/SXD-KTXD ngày 01 tháng 02 năm 2012 Của Sở Xây Dựng Quảng Ninh về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh áp dụng từ […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Lai Châu

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Lai Châu

Viết ngày bởi admin

Công văn số 109/UBND-XD ngày 17 tháng 02 năm 2012 Của UNND Tỉnh Lai Châu về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu áp dụng từ ngày 01/10/2011. […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 56/SXD-KTXD ngày 10 tháng 01 năm 2012 Của Sở Xây Dựng Quảng Ninh về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh áp dụng từ ngày 01/10/2011. Hướng […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1097/SXD-KTKHXD&HT ngày 23 tháng 11 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng từ ngày 01/10/2011. Hướng […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 31/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Phú Yên

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 31/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Phú Yên

Viết ngày bởi admin

Công văn số 22/TB-SXD ngày 04 tháng 06 năm 2012 Của Sở Xây Dựng Phú Yên về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 và  Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ trên địa bàn […]