11/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/2014/CBGVL-LS ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Công văn Số: 11/2014/CBGVL-LS ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 10/LSXD-TC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Công văn số 11/LSXD-TC ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Liên […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 252/CB.LS ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Công văn Số: 272/CB.LS ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng Đắk Lắk Tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng Đắk Lắk Tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1531/SXD-KT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bạc Liêu tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 263/CBLS-XD-TC ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính tỉnh Bạc Liêu về việc công bố giá bán các loại vật liệu xây dựng thời điểm tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Công văn số 284/CBLS-XD-TC ngày 28 tháng 11 năm 2014 […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất An Giang tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1740/CBLS/XD-TC ngày 22 tháng 09 năm 2014 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh An Giang về việc điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất thời điểm tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang. Công văn số 1918/CBLS/XD-TC ngày 17 […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Đồng Tháp Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 368/CB-LS ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Công văn Số: 412/CB-LS ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Tỉnh Quảng Trị tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3043/CB/STC-SXD ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công văn Số: 3355/CB/STC-SXD ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Liên […]

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu Tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu Tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 549/TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Công văn Số: 596/TBLS-TC-XD ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hòa Bình tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hòa Bình tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1151/SXD-QLHĐXD ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hòa Bình về việc công bố giá các vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình. Công văn Số: 1359/SXD-QLHĐXD ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Sở […]