11/2014

Công bố giá VLXD trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3117/SXD-KTTH ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố điều chỉnh giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Công văn Số: 84/SXD-KTTH ngày 13 tháng 1 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc […]

Công bố giá VLXD Hậu Giang Tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá VLXD Hậu Giang Tháng 10, tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1075/SXD-KTXD ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Công văn Số: 1234/SXD-KTXD ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên Tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên Tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1671/TB-LS ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Lâm Đồng tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Lâm Đồng tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1204/CBLS-XD-TC ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Công bố Giá vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng Tháng 11 năm 2014

Công bố Giá vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng Tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 7899/SXD-QLXD ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Thành Phố Đà Nẵng về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thời điểm tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Giá đã bao gồm thuế giá […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3093/CBLS ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Công văn Số: 152/CBLS ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2598/CBLS-SXD-STC ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng và Tài Chính Bà Rịa – Vũng Tàu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Trên địa bàn Tỉnh Cà Mau Tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Trên địa bàn Tỉnh Cà Mau Tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 11/LS TC-XD ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 11 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1767/SXD-KTKHXD&HT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn Số: 1959/SXD-KTKHXD&HT ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Phước Tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3934/TB-LS ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Bình Phước về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước. Công văn Số: 3997/TB-LS ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – […]