11/2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Thái Nguyên tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Thái Nguyên tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 03/QĐ-SXD ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12, Quý IV và cả năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 và Quý III, Quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 và Quý III, Quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 1740/QĐ-SXD ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn số: 10/QĐ-SXD ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 191/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý IV và năm 2014

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 21/QĐ-SXD ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và  quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định số: 22/QĐ-SXD ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền […]

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình quý III và quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình quý III và quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 663/QĐ-SXD ngày 19 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hòa Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý III và quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý II, III, IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý II, III, IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 260/QĐ-SXD ngày 14 tháng 7 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lào Cai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Lào Cai. Quyết định số: 450/QĐ-SXD ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long quý IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long quý IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 32/QĐ-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Quyết định số: 33/QĐ-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quý II, III, IV và năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Quý II, III, IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 45/QĐ-SXD ngày 22 tháng 05 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số: 40/QĐ-SXD ngày 27 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập […]

Chỉ số giá xây dựng Bắc Kạn Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bắc Kạn Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 105/QĐ-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bắc Kạn về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Kạn. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Yên Bái Quý IV năm 2014

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Yên Bái Quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 141/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Yên Bái về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý IV năm 2014 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]