103/2012/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP và nghị định 31/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Phú Yên

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP và nghị định 31/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Phú Yên

Viết ngày bởi admin

Công văn số 07/TB-SXD ngày 27 tháng 02 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Phú Yên Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Phú Yên áp dụng […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai

Viết ngày bởi admin

Công văn số 255/HD-SXD ngày 31 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai áp dụng […]

Hướng Dẫn lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Hướng Dẫn lập tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Viết ngày bởi admin

Công văn số 01/HD-SXD ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Định Về việc Hướng Dẫn lập Tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 11/TB-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng áp […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh An Giang

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh An Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1892/UBND-ĐTXD ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh An Giang Về việc chưa điều chỉnh hệ số chi phí nhân công và máy thi công đối với các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh An Giang ( Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Viết ngày bởi admin

Công văn số 125/UBND-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Định Về việc áp dụng hệ số nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới qui định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ ( Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh

Viết ngày bởi admin

Công văn số 03/HD-SXD ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bắc Ninh Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh áp dụng từ ngày 01/01/2013. […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hải Phòng

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hải Phòng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 07/SXD-KTXD ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Sở Xây Dựng Thành Phố Hải Phòng Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bànThành Phố Hải Phòng áp dụng từ […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, áp dụng từ ngày 01/01/2013 Xem hướng dẫn theo nghị định 182/2013/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây Xem hướng dẫn theo nghị định 66/2013/NĐ-CP của các […]