103/2012/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Long An

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2124/UBND-KT ngày 20 tháng 06 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Long An Về việc Hướng Dẫn lập và  quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo công văn 551/BXD-KTXD ngày 02/04/2013 của Bộ Xây Dựng (Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo […]

Hướng Dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang

Hướng Dẫn điều chỉnh chi phí nhân công theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 298/SXD-XDCB ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Kiên Giang Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Thái Bình

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Thái Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn số 02/SXD-QLKT ngày 04 tháng 05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Thái Bình Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. Việc điều chỉnh […]

Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Hướng dẫn áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1275/UBND-GT của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Điện Biên ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc hướng dẫn áp dụng mức lương để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Điện Biên. Thực hiện Công văn số 1275/UBND-GT của Ủy Ban Nhân […]

Tập đoàn điện lực Việt nam hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí ĐTXD công trình từ ngày 01-01-2013

Tập đoàn điện lực Việt nam hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí ĐTXD công trình từ ngày 01-01-2013

Viết ngày bởi admin

Ngày 14 tháng 6 năm 2013 Tập đoàn điện lực Việt nam ban hành công văn số 2072/EVN-ĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí ĐTXD công trình từ ngày 01-01-2013. Nội dung chính của công văn như sau: Trên cơ sở các văn bản: […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

Viết ngày bởi admin

Công văn số 630/SXD-KTKHXD&HT ngày 04 tháng 06 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ngãi Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi áp dụng từ […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị

Viết ngày bởi admin

Công văn số 150/SXD-XDCB ngày 16 tháng 04 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị áp dụng từ ngày […]

Tạm dừng thực hiện công văn Công văn số 293/SXD-HD ngày 14 tháng  05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Điện Biên Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Tạm dừng thực hiện công văn Công văn số 293/SXD-HD ngày 14 tháng 05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Điện Biên Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Viết ngày bởi admin

Công văn số 307/SXD-KTXDKH ngày 17 tháng  05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Điện Biên về việc Thông báo tạm dừng thực hiện văn bản số 293/SXD-HD ngày 14 tháng  05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Điện Biên Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí […]

Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu theo nghị định 103/2012/NĐ-CP để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu theo nghị định 103/2012/NĐ-CP để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Viết ngày bởi admin

Công văn số 293/SXD-HD ngày 14 tháng  05 năm 2013 của Sở Xây Dựng Điện Biên Hướng dẫn việc áp dụng mức lương tối thiểu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên ( Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình

Viết ngày bởi admin

Công văn số 438/UBND-XDCB ngày 03 tháng 05 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Bình Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình áp dụng từ […]