103/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Tuyên Quang theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 525/HD-SXD ngày 18 tháng 07 năm 2013 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Tuyên Quang về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ đối với các công trình xây dựng trên […]

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn Tỉnh Bình Dương theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trên địa bàn Tỉnh Bình Dương theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1304/UBND-KTTH ngày 17 tháng 05 năm 2013 Của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Dương về việc Hướng dẫn điều  chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình) theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hà Nam theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Hà Nam theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 901/SXD-GĐ ngày 05 tháng 08 năm 2013 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Nam về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ đối với các công trình xây dựng trên […]

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Tây Ninh theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1484/HD-UBND ngày 09 tháng 07 năm 2013 Của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ đối với các công trình xây dựng trên địa bàn […]

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2943/UBND-ĐTQH ngày 26 tháng 07 năm 2013 Của UBND Tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của […]

Hướng Dẫn điều chỉnh nhân công xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

Hướng Dẫn điều chỉnh nhân công xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Lào Cai

Viết ngày bởi admin

Công văn số 02/HD-SXD ngày 16 tháng 07 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Lào Cai Về việc Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công đơn giá dự toán các công trình xây dựng theo mức lương cơ sở (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Hà Giang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 180/SXD-KTXD ngày 04 tháng 07 năm 2013 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Giang Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Hà Giang áp dụng từ ngày […]

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3716/UBND-CN1 ngày 09 tháng 07 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc Về việc Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công các công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc theo nghị định 103/2012/NĐ-CP (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối […]

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Kon Tum theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Kon Tum theo nghị định 103/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1140/UBND-KTN ngày 12 tháng 06 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Kon Tum Về việc Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo nghị định 103/2012/NĐ-CP (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo […]

Thu hồi công văn 904/UBND-TCĐT Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Bến Tre

Thu hồi công văn 904/UBND-TCĐT Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Bến Tre

Viết ngày bởi admin

Công văn số 2689/UBND-TCĐT ngày 14 tháng 06 năm 2013 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bến Tre Về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Bến Tre Công văn […]