10/2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 29 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Công văn Số: …… ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 10 & 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Vĩnh Phúc Tháng 10 & 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 3421/CBLS-XD-TC ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Phúc về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc. Công văn Số: 3751/CBLS-XD-TC ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận tháng 9 và tháng 10 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận tháng 9 và tháng 10 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2347/SXD-KTTH ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Công văn Số: 2706/SXD-KTTH ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Bắc Giang Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/2014/CBGVLXD-LS ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Tỉnh Bắc Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Công văn Số: 11/2014/CBGVLXD-LS ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Bình Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1748/CBLN-XD-TC ngày 30 tháng 10  năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Quảng Bình về việc công bố giá gốc vật liệu xây dựng Tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Công văn Số: 1964/CBLN-XD-TC ngày 03 tháng 12  năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – […]

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 9 và tháng 10 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh tháng 9 và tháng 10 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2157/2014/CB/LN-XD-TC ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – Tài Chính Quảng Ninh về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 09 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Công văn Số: 2548/2014/CB/LN-XD-TC ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Liên sở Xây Dựng – […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Trên địa bàn Tỉnh Cà Mau Tháng 9 và tháng 10 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Trên địa bàn Tỉnh Cà Mau Tháng 9 và tháng 10 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/LS TC-XD ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 09 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Công văn Số: 10/LS TC-XD ngày 20 […]

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu XD Tỉnh Phú Thọ tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1654/CB-LN/TC-XD ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Phú Thọ về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Công văn Số: 1902/CB-LN/TC-XD ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – […]

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/CBGVLXD-SXD ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 (từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/10/2014) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Công văn Số: 11/CBGVLXD-SXD ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Sở  Xây Dựng Lạng Sơn […]

 Công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông tháng 8, 9 và tháng 10 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Đắk Nông tháng 8, 9 và tháng 10 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 937/LS:XD-TC ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 08 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Công văn số 1097/LS:XD-TC ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  […]