10/2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Kon Tum Tháng 10, 11 và tháng 12 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Kon Tum Tháng 10, 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 09/CB-LSXD-TC ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Kon Tum về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 từ ngày 01/10/2014 đến ngày 31/10/2014 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum và một số địa bàn khác. Công văn Số: 10/CB-LSXD-TC […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1857/QĐ-SXD ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định số: 1997/QĐ-SXD ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 2595/QĐ-SXD ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Quyết định số: 2860/QĐ-SXD ngày 09 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Ninh Thuận về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Bình Thuận Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 181/QĐ-SXD ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định số: 206/QĐ-SXD ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Định Tháng 11 và tháng 12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3615/TB-TC-XD ngày 06 tháng 11 năm 2014 của liên sở Tài Chính – Xây Dựng tỉnh Bình Định về việc công bố giá vật liệu xây dựng Tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Công văn số 4009/TB-TC-XD ngày 08 tháng 12 năm 2014 của liên sở Tài Chính […]

Công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường tỉnh Điện Biên Tháng 9, 10 và 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường tỉnh Điện Biên Tháng 9, 10 và 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 779/CBGVLXD/XD-TC ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Điện Biên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đang lưu thông trên thị trường Tỉnh Điện Biên thời điểm tháng 09 năm 2014 Công văn Số: 901a/CBGVLXD/XD-TC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Liên […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Hà Nam Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 10/2014/CBGVL-LS ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Công văn Số: 11/2014/CBGVL-LS ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Trà Vinh tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số 10/LSXD-TC ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Trà Vinh về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Công văn số 11/LSXD-TC ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Liên […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 10 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Bình Dương tháng 10 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 2268/CBLS-STC-SXD ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở  Tài Chính – Xây Dựng Bình Dương về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương để các đơn vị, tổ chức tham khảo trong quá trình định giá xây dựng công trình. […]

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Thông báo giá vật liệu xây dựng Vĩnh Long Tháng 10 và tháng 11 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 252/CB.LS ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Công văn Số: 272/CB.LS ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]