09/2014

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 6-7-8-9 và quý II-III năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 6-7-8-9 và quý II-III năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 134/QĐ-SXD ngày 08 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định số: 150/QĐ-SXD ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 7-8-9-10-11-12, Quý III-IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 7-8-9-10-11-12, Quý III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 19/QĐ-SXD ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9-10-11-12, quý III-IV và năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 9-10-11-12 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 9-10-11-12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 680/SXD-QLXD ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 09 năm 2014. Công văn Số: 789/SXD-QLXD ngày 03 tháng 11 năm 2014 của […]

Công bố Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh Quý I-II-III-IV và năm 2014

Công bố Chỉ số giá XD Tỉnh Quảng Ninh Quý I-II-III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 1357/QĐ-SXD ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Quyết định số: 1527/QĐ-SXD ngày 17 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Ninh về việc công bố […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 9-10-11-12 và quý III-IV năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 9-10-11-12 và quý III-IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 99/QĐ-SXD ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Phú Yên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quyết định số: 119/QĐ-SXD ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Phú Yên về việc […]

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 109/QĐ-SXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Kon Tum về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Tháng 4, 5, 6, 7, 8 ,9 và Quý II-III năm 2014

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Tháng 4, 5, 6, 7, 8 ,9 và Quý II-III năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 10924/QĐ-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Quyết định số: 10925/QĐ-SXD ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Hà […]

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12, quý III-IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12, quý III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 91/QĐ-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 07, 08 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định số: 15/QĐ-SXD ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 7-8-9-10-11-12 và quý III-IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 7-8-9-10-11-12 và quý III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 48/QĐ-SXD ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Quyết định số: 55/QĐ-SXD ngày 17 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 và Quý III, Quý IV năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Ngãi Tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 và Quý III, Quý IV năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 1740/QĐ-SXD ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn số: 10/QĐ-SXD ngày 07 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi […]