04/2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Nam Định Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Nam Định Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/2015/CBGVL-LS ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Nam Định về việc công bố mức giá bình quân tối đa vật liệu xây dựng – thiết bị đến hiện trường xây lắp tại 03 khu vực  thuộc Tỉnh Nam Định tháng 01 năm 2015. Công […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 quý I và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 48/QĐ-SXD ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Quyết định số: 137/QĐ-SXD ngày 15 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Công bố giá vật liệu xây dựng Long An Tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 102/CBG-SXD ngày 13 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Long An về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Long An. Công văn Số: 413/CBG-SXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Long An về việc công bố giá vật […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tỉnh Bình Định tháng 4-5-6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 105/QĐ-SXD ngày 03 tháng 09 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Định về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bình Định. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử […]

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Kon Tum tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 104/QĐ-SXD ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kon Tum về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Kon Tum. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Vĩnh Long tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 199/QĐ-SXD ngày 31 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Vĩnh Long về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 221/QĐ-SXD ngày 10 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lào Cai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Lào Cai. Các tập chỉ số giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng tỉnh Điện Biên Tháng 4, 5, 6 và Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số số: 929/CB-SXD ngày 25 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Điện Biên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và Quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Điện Biên phục vụ cho việc lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 383/SXD-QLXD ngày 25 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Công văn số: 446/SXD-QLXD ngày 16 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý II năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 95/QĐ-SXD ngày 12 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]