03/2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 97/QĐ-SXD 01 tháng 06 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố tập chỉ số giá xây 1, 2, 3 và quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 3 và quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 323/SXD-QLXD ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Công văn số: 324/SXD-QLXD ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 2-3-4-5 và quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Đắk Lắk tháng 2-3-4-5 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 25/QĐ-SXD ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Quyết định số: 28/QĐ-SXD ngày 17 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đắk Lắk về việc công bố tập […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 1, 2, 3, 4 và Quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 1, 2, 3, 4 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 16/QĐ-SXD ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Quyết định số: 24/QĐ-SXD ngày 23 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 1-2-3-4 và quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 1-2-3-4 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 36/QĐ-SXD ngày 04 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Phú Yên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Quyết định số: 44/QĐ-SXD ngày 25 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 827/QĐ-SXD ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Lào Cai Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 74/QĐ-SXD ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lào Cai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Lào Cai. Các tập chỉ số giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng TP Cần Thơ Tháng 1, 2, 3 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 57/QĐ-SXD ngày 01 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Cần Thơ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý 1 năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Cần Thơ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Hà Nam quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Hà Nam quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 309/CB-SXD ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hà Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Các Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Vĩnh Long Tháng 3-4-5 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Vĩnh Long Tháng 3-4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 106/CB.LS ngày 08 tháng 04 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 03 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Công văn Số: 128/CB.LS ngày 08 tháng 05 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]