02/2014

Giá vật liệu xây dựng Thái Bình Tháng 02 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Thái Bình Tháng 02 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/CB-STC-SXD ngày 03 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tại các Huyện và  Thành Phố trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia […]

Giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên Tháng 02 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Thái Nguyên Tháng 02 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 352/TB-STC ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Sở Tài Chính Thái Nguyên về việc công bố giá gốc vật tư, vật liệu xây dựng cơ bản thời điểm tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng . Công văn Số: 148/TB-LS […]

Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị tháng 2 năm 2014

Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 20/QĐ-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Giá vật liệu xây dựng Lâm Đồng tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Lâm Đồng tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 203/CBLS-XD-TC ngày 10 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Lâm Đồng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Giá vật liệu xây dựng công bố chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 1 và 2 năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Phú Yên Tháng 1 và 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 36/QĐ-SXD ngày 15 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Phú Yên về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1 và 2 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình […]

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Ninh Thuận tháng 2 năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Ninh Thuận tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 404/QĐ-SXD ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Ninh Thuận về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh thuận. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 2 năm 2014

Công bố giá vật liệu xây dựng Quảng Ngãi tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 261/SXD-KTKHXD&HT ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Giá đã có thuế giá trị gia tăng và chưa tính chi phí vận chuyển đến hiện trường xây lắp. […]

Giá vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng Tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng TP Đà Nẵng Tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1294/SXD-QLXD ngày 19 tháng 03 năm 2014 của Sở Xây Dựng Thành Phố Đà Nẵng về việc công bố giá các loại vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thời điểm tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng. Giá đã bao gồm thuế giá […]

Giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 2 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Đồng Nai tháng 2 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 746/CBLS ngày 14 tháng 04 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí vận chuyển đến hiện trường […]

Giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 02 năm 2014

Giá vật liệu xây dựng Cà Mau Tháng 02 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 02/LS TC-XD ngày 17 tháng 03 năm 2014 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 02 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Cà Mau. Giá đã bao gồm thuế giá trị […]