01/2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 258/SXD-KTTH ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố điều chỉnh giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Công văn Số: 474/SXD-KTTH ngày 13 tháng 03 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc […]

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 12, quý IV và năm 2014, tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 12, quý IV và năm 2014, tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 06/QĐ-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 12 và quý IV năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Quyết định số: 07/QĐ-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh quý I năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất TP Hồ Chí Minh quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: …… ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Sở Xây Dựng TP Hồ Chí Minh về việc công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2015 gồm 03 tháng: tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Giá chưa bao gồm thuế […]

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Hà Nam Tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 1/2015/CBGVL-LS ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chánh Hà Nam về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Công văn Số: 2/2015/CBGVL-LS ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố đơn giá VLXD Kiên Giang tháng 12 năm 2014 và tháng 1-2-3 năm 2015

Công bố đơn giá VLXD Kiên Giang tháng 12 năm 2014 và tháng 1-2-3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 48/CB-SXD ngày 20 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Công văn số 128/CB-SXD ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Kiên Giang về việc công bố […]

Công bố giá VLXD Thái Nguyên Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Thái Nguyên Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 119/TB-LS ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Nguyên về việc công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp công trình tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Thái Nguyên. Công văn Số: …/TB-STC ngày … tháng 1 năm […]

Công bố giá VLXD Hậu Giang Tháng 1 năm 2015

Công bố giá VLXD Hậu Giang Tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 100/SXD-KTXD ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hậu Giang về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hậu Giang. Giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và đã tính chi phí vận chuyển đến trung tâm Huyện và […]

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 11 - 12 năm 2014 và tháng 1 - 2 năm 2015

Công bố giá VLXD Đắk Nông tháng 11 – 12 năm 2014 và tháng 1 – 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số 23/LS:XD-TC ngày 11 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Đắk Nông về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 và tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Công văn số 188/LS:XD-TC ngày 24 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở […]

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng Đắk Lắk Tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng Đắk Lắk Tháng 1, tháng 2 và tháng 3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 73/SXD-KT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 và tháng 2 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk. Công văn Số: 74/SXD-KT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Đắk Lắk về […]

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015

Công bố giá VLXD Quảng Ngãi tháng 12 năm 2014 và tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/SXD-KTKHXD&HT ngày 05 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi. Công văn Số: 142/SXD-KTKHXD&HT ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Ngãi về việc công bố […]