01/2015

Giá VLXD Tỉnh Quảng Trị tháng 12 năm 2014, tháng 1-2-3-4 năm 2015

Giá VLXD Tỉnh Quảng Trị tháng 12 năm 2014, tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 55/CB/STC-SXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và Xây Dựng Quảng Trị về việc công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Công văn Số: 304/CB/STC-SXD ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Liên […]

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Bình Tháng 1 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Thái Bình Tháng 1 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/CB-SXD-STC ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Thái Bình về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tại các Huyện và  Thành Phố trên địa bàn Tỉnh Thái Bình. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia […]

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD và trang trí nội thất Bến Tre Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 387/TB-STC-SXD ngày 29 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Bến Tre về việc công bố giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bến Tre. Công văn Số: 662/TB-STC-SXD ngày 02 tháng 03 năm 2015 của Liên […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 1-2-3 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Thừa Thiên Huế tháng 1-2-3 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Thừa Thiên Huế về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Công văn Số: … LS/TC-XD ngày … tháng 03 năm 2015 của Liên Sở […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 422/CBGVLXD-LS ngày 11 tháng 02 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tháng 1 năm 2015. Công văn Số: 568/CBGVLXD-LS ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Khánh Hòa về việc công bố giá vật […]

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD Tỉnh Đồng Tháp Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 64/CB-LS ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp. Công văn Số: 117/CB-LS ngày 11 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính – […]

Thông báo giá VLXD tỉnh Vĩnh Long Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Thông báo giá VLXD tỉnh Vĩnh Long Tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 80/CB.LS ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài Chính Vĩnh Long về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Long. Công văn Số: 85/CB.LS ngày 12 tháng 03 năm 2015 của Liên Sở Xây Dựng – Tài […]

Công bố giá VLXD tỉnh Hòa Bình tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Công bố giá VLXD tỉnh Hòa Bình tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 46/SXD-QLHĐXD ngày 14 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Hòa Bình về việc công bố giá các vật liệu chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tháng 1 năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hòa Bình. Công văn Số: 184/SXD-QLHĐXD ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Sở […]

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Lai Châu Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Lai Châu Tháng 1-2-3-4 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 48/TBLS-TC-XD ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây Dựng Lai Châu về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Công văn Số: 48/TBLS-TC-XD ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Liên Sở Tài Chính và  Xây […]

Giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Giá VLXD trên địa bàn Sóc Trăng tháng 1 và tháng 2 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 01/SXD-CSXD ngày 05 tháng 02 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Công văn Số: 02/SXD-CSXD ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Sở  Xây Dựng Sóc Trăng về việc công bố giá vật […]