Nhân công, Ca Máy

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 8-9-10 năm 2015

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 8-9-10 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 668/SXD-QLXD ngày 31 tháng 08 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 08 năm 2015. Công văn Số: 761/SXD-QLXD ngày 30 tháng 09 năm 2015 của […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6-7 năm 2015

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6-7 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 489/SXD-QLXD ngày 01 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 06 năm 2015. Công văn Số: 594/SXD-QLXD ngày 31 tháng 07 năm 2015 của […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 1-2-3-4-5 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 85/SXD-QLXD ngày 04 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 01 năm 2015. Công văn Số: 126/SXD-QLXD ngày 02 tháng 03 năm 2015 của […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 9-10-11-12 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 9-10-11-12 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 680/SXD-QLXD ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 09 năm 2014. Công văn Số: 789/SXD-QLXD ngày 03 tháng 11 năm 2014 của […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 8 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 8 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 590/SXD-QLXD ngày 04 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 08 năm 2014. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

 Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 7 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 7 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 520/SXD-QLXD ngày 05 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 07 năm 2014. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 6 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 442/SXD-QLXD ngày 03 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 06 năm 2014. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 05 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 05 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 362/SXD-QLXD ngày 03 tháng 06 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 05 năm 2014. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 04 năm 2014

Công bố Giá Nhân Công, Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bạc Liêu Tháng 04 năm 2014

Viết ngày bởi admin

Công văn Số: 265/SXD-QLXD ngày 29 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố bảng giá nhân công, ca máy và thiết bị thi công trong đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bạc Liêu tháng 04 năm 2014. Để tải văn bản các bạn đợi 5s và click “SKIP […]

Công bố Bảng Giá Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bình Định năm 2013

Công bố Bảng Giá Ca Máy và Thiết Bị Thi Công Bình Định năm 2013

Viết ngày bởi admin

Công văn số 5521/UBND-XD ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Định.Bảng giá để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí […]