Điều chỉnh dự toán

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 2210/QĐ-UBND ngày 17 tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Thanh Hóa về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Để tải văn bản tải […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 26 tháng 05 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Trị về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Để tải văn bản tải […]

Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn TP Đà Nẵng

Xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn TP Đà Nẵng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 84/TB-UBND ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng về Triển khai thực hiện thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Viết ngày bởi admin

Công văn số 1420/UBND-KTN ngày 10 tháng 04 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Quảng Nam về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Để tải văn […]

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Công văn số 882/SXD-KTVLXD ngày 26 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Dương về Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trong việc lập, thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu […]

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Viết ngày bởi admin

Công văn số 811/UBND-XD ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lai Châu về Hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Để tải văn […]

Công bố hệ số điều chỉnh nhân công và ca máy theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Công bố hệ số điều chỉnh nhân công và ca máy theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hà Nam về Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Nam và điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong quản lý chi phí […]

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Viết ngày bởi admin

Công văn số 405/HD-SXD ngày 22 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tuyên Quang về Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. CÔng văn có hiệu […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1461/QĐ-UBND ngày 10 tháng 06 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định có hiệu lực […]

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc về Công bố đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo thông tư 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Quyết định có hiệu lực […]