Điều chỉnh dự toán

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk

Viết ngày bởi admin

Quyết định số 41/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 Của UBND Tỉnh Đắk Lắk về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk áp dụng từ ngày 01/10/2011. Hướng […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn TP Đà Nẵng

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn TP Đà Nẵng

Viết ngày bởi admin

Công văn số 138/TB-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2011 Của UBND Thành Phố Đà Nẵng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ đối với các công trình xây dựng trên địa […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Dịch vụ công ích đô thị theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn TP Cần Thơ

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Dịch vụ công ích đô thị theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn TP Cần Thơ

Viết ngày bởi admin

Công văn số 02/SXD-KTXD ngày 30 tháng 12 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Thành Phố Cần Thơ về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Dịch vụ công ích đô thị theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010, Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn TP Cần Thơ

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn TP Cần Thơ

Viết ngày bởi admin

Công văn số 01/SXD.KTXD ngày 15 tháng 11 năm 2011 Của Sở Xây Dựng Thành Phố Cần Thơ về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010, Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 và Nghị định số 70/2011/NĐ-CP […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ, áp dụng từ ngày 01/05/2012 Xem hướng dẫn theo nghị định 103/2012/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây Xem hướng dẫn theo nghị định 70/2011/NĐ-CP của các tỉnh […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Cà Mau

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Cà Mau

Viết ngày bởi admin

Công văn số 07/SXD-KTXD ngày 06 tháng 01 năm 2012 Của Sở Xây Dựng Tỉnh Cà Mau về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ đối với các công trình xây dựng trên […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận

Viết ngày bởi admin

Công văn số 5274/UBND-ĐTQH ngày 09 tháng 11 năm 2011 Của UBND Tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ) […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Phước

Viết ngày bởi admin

Công văn số 823/UBND-KTN ngày 23 tháng 03 năm 2012 Của UBND Tỉnh Bình Phước về việc Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước áp dụng từ ngày 01/10/2011. Để […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Định

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3870/UBND-KTN ngày 15 tháng 11 năm 2011 Của UBND Tỉnh Bình Định về việc công bố Giá ca máy, thiết bị thi công và hệ số điều chỉnh giá nhân công, máy thi công (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại […]

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Dương

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo nghị định 70/2011/NĐ-CP trên địa bàn Tỉnh Bình Dương

Viết ngày bởi admin

Công văn số 3053/UBND-KTTH ngày 14 tháng 10 năm 2011 Của UBND Tỉnh Bình Dương về việc công bố điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công  xây dựng (Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 của […]