NĐ 22/2011/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP

Viết ngày bởi admin

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/04/2011 của Chính phủ Xem hướng dẫn theo nghị định 103/2012/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây Xem hướng dẫn theo nghị định 31/2012/NĐ-CP của các tỉnh khác: Tại đây Xem hướng dẫn […]