01/2015/TT-BXD

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng

Viết ngày bởi admin

Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây Dựng, áp dụng từ ngày 15/05/2015 Hướng Dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định […]