Chỉ số giá cập nhật

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 1 năm 2016

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 1 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 14/QĐ-SXD ngày 18 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 76/QĐ-SXD ngày 19 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 12, quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Sóc Trăng tháng 12, quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 01/QĐ-SXD ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Sóc Trăng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Phú Thọ Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 98/SXD-KTXD ngày 29 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Phú Thọ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 7-8-9-10-11-12, Quý III-IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 7-8-9-10-11-12, Quý III-IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 19/QĐ-SXD ngày 23 tháng 01 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9-10-11-12, quý III-IV và năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 118/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và Quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định số: 119/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 7-8-9 và quý III năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Quảng Nam tháng 7-8-9 và quý III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 155/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Quảng Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam Kèm theo các Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, Quý I-II-III-IV và năm 2013 Lâm Đồng

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, Quý I-II-III-IV và năm 2013 Lâm Đồng

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 43/QĐ-SXD ngày 20 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, Quý I-II-III-IV và năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Hà Tĩnh quý II-III năm 2015

Công bố Chỉ số giá xây dựng Tỉnh Hà Tĩnh quý II-III năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: …/QĐ-SXD ngày … tháng … năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Tĩnh về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng quý II năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh. Quyết định số: …/QĐ-SXD ngày … tháng … năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hà Tĩnh về việc công […]

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng TP Hồ Chí Minh tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 82/QĐ-SXD-KTXD ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng TPHCM về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10/2015 đến tháng 12/2015, quý IV và năm 2015 trên địa bàn TPHCM. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào […]