Chỉ số giá cập nhật

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 12 năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Quảng Bình tháng 12 năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 22/QĐ-SXD ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 4-5-6 và quý II năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 122/QĐ-SXD ngày 24 tháng 07 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 4-5-6 và quý II năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 12, quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Đồng Tháp Tháng 12, quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 12/QĐ-SXD ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Đồng Tháp về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý 4 và năm 2015 kèm theo […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 1-2-3 và quý I năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 1-2-3 và quý I năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 51/QĐ-SXD ngày 13 tháng 05 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1-2-3 và quý I năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, […]

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 507/QĐ-SXD ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2015 trên địa bàn tỉnh Long An. Tập chỉ số giá xây dựng này để các cơ quan,  tổ chức, cá nhân […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 10-11-12 quý IV và năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 10-11-12 quý IV và năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 264/QĐ-SXD ngày 19 tháng 11 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định số: 268/QĐ-SXD ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập […]

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 6-7-8-9 và quý II-III năm 2014

Chỉ số giá xây dựng Bến Tre Tháng 6-7-8-9 và quý II-III năm 2014

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 134/QĐ-SXD ngày 08 tháng 08 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Quyết định số: 150/QĐ-SXD ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Sở Xây Dựng Bến Tre về việc […]

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 10/QĐ-SXD ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10-11-12, Quý IV và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Quý IV và năm 2015

Chỉ số giá xây dựng TP Hà Nội Quý IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 159/QĐ-SXD ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Sở Xây Dựng Hà Nội về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, Quý IV và năm 2015 trên địa bàn Thành Phố Hà Nội. Tập chỉ số giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, […]

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Quý III/2015

Chỉ số giá xây dựng Lâm Đồng Quý III/2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 179/QĐ-SXD ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Sở Xây Dựng Lâm Đồng về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 7-8-9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc […]