Chỉ số giá cập nhật

Chỉ số giá xây dựng Bắc Kạn Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bắc Kạn Tháng 1-2-3-4-5-6 và Quý I-II năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 386/QĐ-SXD ngày 22 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bắc Kạn về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bắc Kạn. Quyết định số: 928/QĐ-SXD ngày 08 tháng 08 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bắc Kạn […]

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 1-2-3-4-5-6 và quý I-II năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Đồng Nai Tháng 1-2-3-4-5-6 và quý I-II năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 129/QĐ-SXD 25 tháng 10 năm 2016 của Sở Xây Dựng Đồng Nai về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 và quý I, quý II năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Đồng Nai. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân […]

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 4-5-6-7-8-9 và Quý II-III năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Long An tháng 4-5-6-7-8-9 và Quý II-III năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 268/QĐ-SXD ngày 04 tháng 07 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long An về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và quý II năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An. Quyết định số: 465/QĐ-SXD ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Long […]

Công bố chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý III-IV và năm 2015

Công bố chỉ số giá xây dựng Tiền Giang Quý III-IV và năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 118/QĐ-SXD ngày 21 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Quyết định số: 09/QĐ-SXD ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Tiền Giang về việc công bố […]

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Hòa Bình quý I và quý II năm 2016

Công bố chỉ số giá xây dựng tỉnh Hòa Bình quý I và quý II năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 799/QĐ-SXD ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hòa Bình về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Quyết định số: 1359/QĐ-SXD ngày 29 tháng 07 năm 2016 của Sở Xây Dựng Tỉnh Hòa Bình về việc […]

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 quý III và quý IV năm 2015

Chỉ số giá xây dựng Bắc Giang tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12 quý III và quý IV năm 2015

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 190/QĐ-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Sở Xây Dựng Bắc Giang về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2015 trên địa bàn Tỉnh Bắc Giang. Quyết định số: 247/QĐ-SXD ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Sở Xây Dựng […]

Chỉ số giá xây dựng Hà Nam quý I năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Hà Nam quý I năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 493/CB-SXD ngày 15 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Hà Nam về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Hà Nam. Các Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ tháng 2 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Phú Thọ tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 185/SXD-KTXD ngày 14 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Phú Thọ về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 2 năm 2016

Chỉ số giá xây dựng Bạc Liêu tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Công văn số: 173/SXD-QLXD ngày 18 tháng 03 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bạc Liêu về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bạc Liêu. Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều […]

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 2 năm 2016

Chỉ số giá XD Bình Thuận Tháng 2 năm 2016

Viết ngày bởi admin

Quyết định số: 63/QĐ-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2016 của Sở Xây Dựng Bình Thuận về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 2 năm 2016 trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận. Các quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, […]