Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12, quý III-IV và năm 2014

Công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12, quý III-IV và năm 2014

Quyết định số: 91/QĐ-SXD ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng tháng 07, 08 năm 2014 trên địa bàn Tỉnh Quảng Trị. Quyết định số: 15/QĐ-SXD ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Sở Xây Dựng Tỉnh Quảng Trị về việc […]

Giá VLXD trên Facebook