Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Tháng 10-11-12 và Quý IV năm 2013

Chỉ số giá xây dựng Cà Mau Tháng 10-11-12 và Quý IV năm 2013

Quyết định số: 370/QĐ-SXD ngày 04 tháng 04 năm 2014 của Sở Xây Dựng Cà Mau về việc công bố tập chỉ số giá xây dựng Tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2013 trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Tập chỉ số giá để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo […]